DoorE logo

תנאי התקשרות

פרטי החברה

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ, חברה ישראלית בערבון מוגבל בעלת ח.פ. 511457517; שכתובתה רח' יגאל אלון 126, תל-אביב, טלפון 03-5565151 ; פקס 03-5443602 ; דואר אלקטרוניsupport@doore.co.il (להלן: "החברה").

מערכת  DOORe

 1. מערכת DOORe – מערכת לניהול דלת הכניסה הכוללת מנעול חכם, סורק אצבע, מגשר, פעמון וידאו חכם ורכזת (להלן: "המערכת").
 2. המערכת נועדה לפתוח ו/או לנעול את דלת הבית ללא מפתח, באמצעות טביעת אצבע ו/או על ידי שליטה באפליקציה מרחוק.
 3. אפליקציית DOORe – אפליקציה המאפשרת שליטה על המנעול החכם לפתיחה ונעילת המנעול, מענה וצפייה בפעמון וידאו החכם ויכולת לתקשר עם אורח המצוי מחוץ לדלת הבית, צפייה בהיסטוריית האירועים, הזמנה והסרת משתמשים נוספים והגדרות התקנים (להלן: "האפליקציה") והכל בכפוף לאמור בהסכם זה.
 4. מודם סלולארי­ – מודם סלולארי המאפשר לשלוט בפעולות המנעול ולצפות בפעמון וידאו מרחוק, העלאת היסטוריית האירועים לשרת הענן של DOORe באמצעות רשת האינטרנט הביתית (ללא תוספת תשלום) או באמצעות SIM ייעודי (בתוספת תשלום כאמור בטופס ההזמנה).
 5. המערכת תותקן על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה בבית הלקוח או בכל מקום אחר שיסוכם בין הלקוח לבין החברה. ההתקנה תבוצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, אלא אם הלקוח ביקש מועד מאוחר יותר.
 6. האחריות למערכת תהיה לתקופה בת 24 חודשים ממועד התקנת המערכת כמפורט בתעודת האחריות.
 7. ניתן להעביר את המערכת ולהתקינה בבית אחר, וזאת בעלות שתקבע על ידי החברה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

התמורה

 1. עלות המערכת תהיה כמפורט בטופס ההזמנה (להלן: "עלות המערכת"), לרבות אפשרות הפריסה לתשלומים. התקנת המערכת הינה בתוספת תשלום כמפורט בטופס ההזמנה. עלות המערכת והתקנתה תחויב החל מיום העסקים שלאחר רכישת המערכת. השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום נוסף.
 2. חיבור המערכת לאינטרנט – ללקוח ניתנת האפשרות לחבר את המערכת לרשת באינטרנט באמצעות רשת ה-WIFI הקיימת בביתו, או באמצעות רכישת שירות אינטרנט מבוסס SIM על ידי החברה במחיר חודשי, כמפורט בטופס ההזמנה (להלן: "עלות שירותי SIM"). השירות הינו ללא התחייבות וניתן לבטלו בכל עת באמצעות הודעה טלפונית למס' *3208, באמצעות הודעה פיזית במשרדי החברה ברח' יהודה נוח מוזס 13, באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת זו או באמצעות דוא"ל לכתובת: support@doore.co.il.השירות יבוטל עד לאחר 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול לחברה (ואם נשלחה בדואר רשום, עד 3 ימים מיום קבלת ההודעה), והחיוב באותו החודש יהיה יחסי. החלפת SIM ל-SIM של מפעיל אחר אפשרית, ואולם החברה אינה מתחייבת כי המערכת תפעל כראוי. בתקופת האחריות, הלקוח יחויב בסך עלות החלפת ה-SIM, שתתבצע אך ורק על ידי החברה. החלפת ה-SIM באופן אחר, תגרום להסרת אחריות החברה מהמערכת.
 3. לחברה הזכות בכל עת לעדכן את תעריפי השירות ו/או להרחיב  את השירות, וזאת בהודעה מראש ובכפוף לקבלת הסכמת הלקוח.
 4. ביטול רכישת המערכת תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. בעסקת מכר מרחוק (בהתאם לסעיפים 14ג, 14ג1), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר ביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק). הודעה בדבר ביטול העסקה יכול שתינתן בעל פה בטלפון מס' *3208 או בעל פה בכתובת העסק ברח' יהודה נוח מוזס 13 תל-אביב, באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת האמורה או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתsupport@doore.co.il  .

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 1. המידע הנשמר בשרתי הענן כולל את  המספרים הסידוריים של היחידות, סטאטוס אחרון של התקן המנעול, היסטוריית האירועים של המנעול וסרטוני הוידאו שהועלו לשרת (להלן: "המידע").
 2. המידע המועבר מהמערכת (המנעול והפעמון) נשמר בענן של DOORe  ואינו מועבר לאף גורם חיצוני ומשמש אך ורק מידע לאפליקציה האישית של המשתמש.
 3. שרתי DOORe מוגנים ומאובטחים, ככל האפשר, מפני פריצה. בנוסף, כל המידע שנשמר לרבות הסרטונים לא ניתנים לצפייה על ידי אף גורם מלבד המשתמש עצמו באמצעות אפליקציה.
 4. התקשרות בין כלל התקני המנעול של DOORe מוגנים בתקן הצפנה מחמיר AES256.
 5. החברה מיישמת נהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך, המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה ושרתיה.
 6. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי עובר לחברה מרצונך החופשי ובידיעתך, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו אשר יירשם על ידי החברה, בהתאם לדרישות החוק.

שימוש באפליקציה

 1. ללקוח ידוע, כי בעת מתן הרשאה לשימוש באפליקציה על ידי משתמשים נוספים, המשתמשים הנוספים ייחשפו לפרטים ומידע ביחס לפתיחת ו/או נעילת הדלתות וסרטונים שהוקלטו ע"י המערכת. המשתמש רשאי להגדיר ולהגביל את הרשאות הצפייה בהיסטורית אירועים לפי רמת הרשאת המשתמש כמפורט בהוראות השימוש.   
 2. הלקוח מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל משתמש אשר ניתנה לו הרשאה להשתמש באפליקציה ביחס להוראות נשוא הסכם זה, וכי בבית מותקנת המערכת, וכי מועבר מידע ביחס לפתיחת הדלת ונעילתה, הקלטה ותצלום של האנשים שהמצלמה מזהה באמצעות חיישן התזוזה (בהתאם להגדרות שהוגדרו למצלמה). המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או משתמשים נוספים לשימוש באפליקציה תאפשר להם פתיחה ו/או נעילת הדלת מרחוק, צפייה במצלמת הפעמון, צפייה בהיסטוריית האירועים, הוספה ו/או הסרה של משתמשים ושינוי הגדרות המערכת על ידי מכשיר הנייד בו תותקן האפליקציה, בהתאם לרמת הרשאת משתמש.
 3. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת בסודיות את הסיסמא לרישום האפליקציה ולחשבון המשתמש ולמנוע שימוש באפליקציה ומתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך.
 4. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שקבלת מידע בכל הקשור לפעולות המנעול והקלטות מצלמת הפעמון לא יימסרו לבעל המערכת ו/או מי מטעמו אף לא לבקשת בעל המערכת, למעט באמצעות האפליקציה.
 5. מוסכם, והדבר מהווה מעיקרי הסכם זה, כי כל הצהרות והתחייבויות הלקוח בהסכם זה, לרבות לעניין פטור ו/או הגבלת אחריות, ויתור על פרטיות וכדומה, ניתנות אף מטעם צד ג' שהלקוח מסר לידיו הרשאה לשימוש באפליקציה ו/או העושה שימוש במערכת, והלקוח מתחייב ליידע צד ג' כאמור בכל הוראות הסכם זה ולהעביר הסכם זה לעיונו של צד ג', וכן לקבל מראש הסכמתו של צד ג' להיות כפוף להסכם זה, וזאת כתנאי לעשיית שימוש במערכת.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

 1. הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמש בשרת הענן של DOORe היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד של המשתמש או באמצעות הדוא"ל של בעל החשבון. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד או לחשבון הדוא"ל עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על מכשיר הנייד של המשתמש, לרבות פתיחת ו/או נעילת הדלת מרחוק, צפייה במצלמת הפעמון, צפיה בהיסטוריית האירועים, הוספה ו/או הסרה של משתמשים ושיוני הגדרות המערכת על ידי מכשיר הנייד בו תותקן האפליקציה. לחברה לא תהיה כל אחריות באם תתרחש גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד.

פטור מאחריות

 1. החברה מדגישה בפני הלקוח ו/או המשתמשים הנוספים, כי מערכת DOORe היא מערכת  אלקטרו מכאנית. לפיכך, אין החברה מתחייבת כי המערכת תפעל בכל מקום ו/או בכל זמן ו/או כי ניתן יהיה לתת פקודות למערכת בכל מצב שיידרש. ללקוח ידוע, כי אין וודאות כי המערכת תפעל בכל זמן, ולפיכך יש להצטייד במפתח פיזי בכל עת. אין להסתמך על המערכת באופן בלעדי, לרבות במקרי חירום, אלא לראותה משום רכיב משלים ולא בלעדי.
 2. נוכח העובדה, כי המערכת היא אלקטרומכנית אשר מתבוססת על תקשורת אלחוטיות של בלוטות, WIFI וסלולר בין יחידות המערכת ובין שרת הענן ידוע ללקוח, כי עלולים לחול שיבושים, הפרעות, תקלות וכדומה בתקינות המערכת ולפיכך הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתקינות ופעילות המערכת ו/או האפליקציה ו/או שליטה מרחוק במערכת.
 3. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות ספקי האינטרנט, המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או המערכת לא תהיה תמיד חסינה מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. ללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.
 4. האחריות לבדיקה כי הדלת ננעלה היטב מוטלת על הלקוח, החברה לא תהיה אחראית לפריצה ו/או לגישה בלתי חוקית, אף אם נעשתה באמצעות המערכת. הלקוח מתחייב לבדוק ולוודא כי הדלת נעולה היטב בעת יציאתו מהבית. היה ותחול תקלה בעת נעילת הדלת ו/או פתיחתה מרחוק לחברה לא תהיה כל אחריות בעניין והלקוח מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 5. הלקוח מתחייב לשמור על המערכת ולהפעילה בהתאם להוראות ההפעלה. כמו כן, מתחייב הלקוח לבצע בדיקה עצמית של תקינות המערכת, אחת לכמה ימים. כמו כן הלקוח מודע כי עליו לבדוק ולעדכן את האפליקציה ואת גרסת התוכנה של כל ההתקנים על מנת להבטיח את תקינות הפעלת המערכת.
 6. החברה תישא באחריות לתיקון המכשיר בכפוף לקבוע בתעודת האחריות. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו ללקוח, למשתמשים נוספים ו/או לצדדים שלישים, לרבות בשל אי יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה לפתוח ו/או הלקוח ו/או מי מטעמו לנעול את דלת הבית הן באמצעות האפליקציה והן באמצעות טביעת אצבע. החברה אינה נוטלת לעצמה כל אחריות לנזק כספי ו/או מניעת רווח ו/או נזק תוצאתי כלשהו ישיר ו/או עקיף העלולים להיגרם עקב אי פעולתה התקינה של המערכת, הן בתקופת האחריות והן לאחריה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל הלקוח ו/או משתמש נוסף, למלא אחר ההסכם או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ובאתר.
 7. בכל הנוגע למשתמש נוסף שהוא איננו הלקוח, מובהר כי הוא יכול להתחבר לאפליקציה על ידי מתן הרשאה והסכמה של הלקוח בלבד, ואולם אינו צד להתקשרות למול החברה ואינו רשאי לתבוע מהחברה אכיפה של חיוב כלשהו, והחברה איננה חייבת או אחראית כלפיו בשום סוג של חבות או אחריות הנובעים מהסכם זה או מפעולות הקשורות אליו, וזאת בלי שיש בכך כדי לפטור את החברה מחיובים החלים עליה לפי כל דין.
 8. מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח אינה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח בשום צורה שהיא. כמו כן, מובהר, כי ההתקשרות בין החברה ללקוח איננה בשם אופן לשם שמירה ואיננה מהווה חוזה שמירה, והחברה איננה שומרת על הבית ו/או על תכולתו ואין לה כל אחריות למקרים של פריצה לבית, גניבת תכולה, השחתה ו/או כל נזק אחר, הלקוח מוותר על כל דרישה טענה ו/או תביעה בעניין זה. חשוב: למען הזהירות, אין להשאיר את מפתחות ביתך, ולהסתמך על שירותי האפליקציה באופן בלעדי – יש להצטייד במפתח פיזי – ולוודא שהדלת אכן ננעלה היטב. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו שעלולות להיות תקלות בגינן לא ניתן יהיה לפתוח את הבית באמצעות האפליקציה בלבד ו/או באמצעות טביעת האצבע ומוותר על כל דרישה טענה ו/או תביעה בעניין זה.

כללי

 1. המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם זה. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחיות בלבד, ואין לראות בהן מקור לפרשנות הסכם זה.
 2. מוסכם בזאת במפורש, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או מצג שהוצג בין הצדדים, בין שנעשה בכתב ובין שנעשה בעל פה, בין שנעשה במפורש ובין שנעשה במשתמע, בקשר עם תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח הנו בטל ומבוטל מעיקרו, וכי הוראות הסכם זה בלבד ייחשבו כתנאי ההתקשרות בין הצדדים.
 3. הלקוח מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של הנכס בו מותקנת המערכת והמחזיק הבלעדי בו ו/או מחזיק בנכס כדין מכוח הסכם שכירות לתקופה של שנה או יותר, וכל שינוי במצב דברים כאמור יפקיע מיידית חבות החברה להענקת השירות, שכן החבות להענקת השירות הינה אישית כלפי הלקוח ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה לאחר.
 4. אין בהסכם זה ו/או ברכישת המערכת על ידי הלקוח כדי להקנות ללקוח זכויות כלשהן בידע ו/או בטכנולוגיה הכלולים ו/או הקשורים במערכת ובהפעלתה, ומוסכם בזה כי ללקוח אין כל חלק בזכויות הקניין הרוחני, בידע ובטכנולוגיה האמורים.
 5. זכויות וחובות החברה על פי הסכם זה ניתנים להעברה ו/או להמחאה, ובלבד שלא יפגעו זכויות הלקוח שעפ"י ההסכם. החברה רשאית להעניק השירות, במלואו ו/או בחלקו, באמצעות קבלני משנה וכד', ובמקרה כאמור תחול האחריות לטיב השירות ו/או תוצאותיו על כתפיהם של קבלני המשנה.
 6. סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך בין הצדדים ו/או מי מטעמם תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.
 7. החברה רשאית להשתמש ולשמור על פרטי הלקוח והנכס לצורך מתן השירותים, בדיקת תקינות המערכת, שיפור השירותים, יצירת קשר עם הלקוח, פירוט תשלומים, חשבוניות, עדכוני מחירים, מבצעים או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות: דואר, דוא"ל, טלפון, פקס, SMS, טלמרקטינג, דיוור, הודעות מוקלטות וכל דרך תקשורת אחרת, והלקוח מוותר על כל טענה בעניין פרטיות ו/או דואר זבל ו/או הטרדה בהקשר זה, ויראו אותם כאילו נתקבלו במועד המשלוח. ללקוח הזכות לבקש בכל עת את הסרת שמו מרישומי החברה.

שדרג את רמת החיים שלך

השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם

11 Aya Wind copy

שדרג את
רמת החיים שלך

השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם