DoorE logo

תנאי שימוש למשתמש באפליקציה ובאתר​

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ (להלן: "החברה") מחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו https://www.doore.co.il (להלן: "האתר") ובאפליקציה "DOORe" (להלן: "האפליקציה").

אנו מברכים אותך  על הצטרפותך לאתר ולאפליקציה "DOORe". על מנת להשתמש באתר ובאפליקציה, עליך לאשר את תנאי השימוש ותנאי הגנת הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות שימוש זו. קבלת שירות מהחברה באמצעות האפליקציה כפופה לאמור להלן.  

מערכת "DOORe" הינה מערכת "דלת חכמה", בעלת מוצרים משלימים נוספים (רכזת, פעמון חכם, סורק אצבעות ועוד). המערכת אינה דורשת מפתח, הדלת תיפתח ותינעל באמצעות מספר אפשרויות: סריקת טביעת אצבע, אפליקציה, לחצן הפעלה על גבי המנעול. אם ברצונכם לאפשר לאחרים לפתוח את הדלת, תוכלו לעשות זאת באמצעות חלוקת "מפתחות וירטואליים" שיאפשרו גישה לביתכם ושימוש מלא או חלקי במערכת בהתאם להרשאת המשתמש (להלן בהתאמה: "המערכת" ו- "השירותים") והכל בהתאם למפרט המערכת ולשירותים שהוזמנו על ידי הלקוח, בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

יובהר, הפעלת כלל הפונקציות ומתן השירותים על ידי החברה הינה בהתאם לסל השירותים שבחר הלקוח ולמסלול שבחר הלקוח. מסלולי שירות מסוימים אינם כוללים את כל המוצרים המשלימים בתוכם. במידה וישנו לקוח המשתמש בשירותי DOORe במספר נכסים, הוא יוכל לשלוט על כלל הנכסים באמצעות האפליקציה.

השירותים מוענקים ללקוח, בעל הבית אשר התקשר עם החברה לצורך התקנת המערכת ופרטיו רשומים בשרת החברה, והוא רשאי להתקין את האפליקציה בכפוף לאמור בהסכם זה (להלן בהתאמה: "בעל הבית" או "המשתמש").

משתמש שהוגדר "בעל הבית" או "בעלים" רשאי לאפשר למשתמש נוסף להתקין את האפליקציה, וזאת בהסכמה הבלעדית של בעל הבית ובאמצעות שליחת הזמנה למשתמשים נוספים לבחירתו באפליקציה (להלן: "המשתמש הנוסף"). "בעל הבית" או "בעלים" בלבד יהיו אלו הרשאים להוסיף / להסיר משתמשים או לשנות את הרשאותיהם וכן לבטל את המנוי ולהפסיק את השימוש באפליקציה.  

החברה רואה בהסכמתך לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") כהסכם מחייב בין הצדדים בעצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותי האפליקציה, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

תנאי שימוש אלה מוסיפים ומשלימים את האמור בהסכם ההתקשרות למול הלקוח.

הרישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) (גרסה 13 ומעלה) ו- Android (גרסה 5.0 ומעלה) (להלן: "המכשיר הנייד"). בנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד למכשיר תוצרת  Apple: App Store Terms of Service)) ולמכשיר הנתמך במערכת Android Google Play Terms of Service)) (להלן: ה"רישיון").

ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר נייד אשר תואם את דרישות השירותים.

החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יתמכו ביחס לכל סוגי המכשירים, לרבות המכשירים אשר הוזכרו לעיל.

הורדת האפליקציה הינה חינמית, ואולם השימוש והרישום לאפליקציה מותנה בהתקנת מערכת "DOORe". כמו כן, חלק מהפונקציות באפליקציה (למשל: צפיה בהיסטוריית אירועים), מחייבת חיבור מנוי פעיל. כמו כן, מאחר והאפליקציה מקבלת "מפתחות וירטואליים" מוצפנים משרת  "DOORe", השימוש באפליקציה ניתן רק כאשר יש חיבור של הטלפון הנייד עליו מותקנת האפליקציה לאינטרנט (באמצעות רשת WIFI או חיבור באמצעות רשת סלולארית). 

שימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

כל משתמש רשאי להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש, הינו מעל לגיל 18 וכשיר משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1962 להתקשר בהסכם עם החברה ובתנאי שימוש זה  ו/או להתחייב משפטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה של פגיעה או ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האפליקציה ו/או האתר לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה ובאתר ללא אישור החברה באופן פרטני לכך, בין אם על ידי שם משתמש אחר ו/או זהות אחרת ו/או באמצעות אחרים. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ולאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

השירותים יינתנו באמצעות האפליקציה אך ורק לאחר שתתבצע התחברות למוקד השירות של החברה ולאחר שתותקן המערכת בביתו של בעל הבית. כל עוד לא בוצעו פעולות אלו לא ניתן יהא לתת שירותים כלשהם באמצעות האפליקציה.

דמי התשלום

התשלום יעשה בהוראת קבע באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון או באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת שתסוכם בין החברה למשתמש.

במעמד חידוש השירות ו/או שינוי בשירותים ו/או בתנאי התשלום כלשהם (למשל נוכח רכישת שירותים חדשים, או חבילות חדשות ו/או נוכח כל שינוי אחר שיתבקש על ידי הלקוח), יגבה תשלום באמצעות האמצעים המצויים ברשות החברה (הוראת קבע, כרטיס אשראי וכד') בכפוף להסכמתך המפורשת לכך מראש. 

בכל מקרה לא יגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך . האמור לא יחול על שירות שצרכת ו/או השתמשת בין אם ישירות על ידך ובין אם באמצעות אחרים על פי הרשאתך.   

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הרשמה לאפליקציה ולחשבון האתר

אופן הרישום – על מנת להירשם לאפליקציה על המשתמש להקליד את שמו הפרטי, שם משפחתו, כתובת דוא"ל, מס' הטלפון הנייד שלו (כולל קידומת המדינה), סיסמא בעלת שמונה תווים ומעלה. במידה וכל הפרטים הוקלדו כראוי, ואושרו תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות, תישלח הודעת SMS לטלפון הנייד עם קוד האימות שיש להקליד על מנת לסיים את תהליך הרישום. כמו כן, תישלח הודעה לתיבת הדוא"ל, יש ללחוץ על הלינק המצורף בגוף ההודעה על מנת לאשר את כתובת הדוא"ל של המשתמש. לכל משתמש יוקלדו נתוניו האישיים בנפרד.

קוד האימות שנמסר הוא אישי וסודי, המשתמש מתחייב לפעול כמיטב יכולתו על מנת להבטיח ששום אדם או גורם שאינו מורשה לכך ייחשף לקוד האימות. המשתמש מתחייב להקדיש מאמצים סבירים על מנת להבטיח שקוד האימות יישמר בסודיות ולא יימסר לגורם בלתי מורשה וכן להבטיח שלא ירשם במקום העלול להיות גלוי לעין. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מהפרת התחייבות זו של המשתמש.

המשתמש מצהיר כי הוא בעליו של הבית, והפרת הצהרה זו מלבד היותה הפרה יסודית של תנאי השימוש עלולה לגרום לפגיעה בזכיותיהם של בעלי בתים, בקניינם ופרטיותם על כל הנובע והמשתמע מכך. המשתמש מתחייב כי הוא הבעלים היחידי של הבית ו/או הזכאי להשתמש בו וכי ככל וישנם בעלים נוספים לבית הרי שהתקשרותו בהסכם זה והתקנת המערכת הינה על דעתם ובהסכמתם של כל בעלי הבית ויראו את בעלי הבית האחרים כחייבים בתנאי שימוש אלה כשם שבעל הבית המתקשר עם החברה חייב בהם. 

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את האפליקציה תינתן אך ורק על ידי בעל הבית או הבעלים באמצעות שליחת הזמנה למשתמשים נוספים לבחירתו של בעל הבית.  בעל הבית בלבד והבעלים יהיו אלו הרשאים להוסיף / להסיר משתמשים או לשנות את הרשאותיהם וכן לבטל את המנוי ולהפסיק את השימוש באפליקציה.

לבעל הבית לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לשימוש באפליקציה ובשירותים על ידי המשתמשים הנוספים ומתן ההרשאה כאמור הינה על דעתו ובאחריותו הבלעדית.

ביקור באתר אינו מצריך רישום. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או בחשבון משתמש באתר (החשבון) יש צורך בהרשמה כאמור. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך כאמור מעלה. יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה והאתר. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה המצורפת לתנאי שימוש זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

כללי שימוש למשתמש

הרישום והשימוש באפליקציה נתונים לשימוש אשר נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באפליקציה ו/או באתר. חל איסור לעשיית שימוש מסחרי באפליקציה ובאתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באפליקציה ובאתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר.

במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר יש להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באפליקציה ובאתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers ) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה והאתר ו/או במי מהמשתמשים באפליקציה ובאתר ובזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האתר ו/או האופן שבו הן פועלות; (ד) יצירת יצירות נגזרות , עדכוני גרסה , התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האפליקציה והאתר; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ושל צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה, לאתר ולשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה, לאתר והשירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האפליקציה, האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים וכל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים וצדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה, האתר ובשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה, באתר ובשירותים; (ח) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של כל וירוס מחשב, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (ט) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של מסר פרסומי  (Spam); (י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באפליקציה ובאתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה; וכן (יא) שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי והמלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באפליקציה ו/או בחשבון (במידה ויש כזו), קוד האימות; (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש או במסגרת החשבון; (3) שימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן :"גניבת המכשיר") בעל הבית יוכל להסיר באמצעות האפליקציה משתמש שהטלפון שלו אבד / נגנב.; בכל מקרה, יש להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד (של משתמש שניתן להסרה וכן במקרה של אבדן / גניבה של הנייד שבבעלותו של בעל הבית), בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@doore.co.il או בטלפון 03-6911124. באחריות המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את האפליקציה – החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע ו/או זיהוי פנים לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ובאתר.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

הפסקת השירותים

המשתמש רשאי בכל עת לסיים את תקופת השירות, וזאת ללא תנאי או קנס.

על מנת להפסיק את דמי התשלום החודשי עבור השימוש במערכת ובאפליקציה על המשתמש לפנות לחברה ולמסור הודעת ביטול בכל אמצעי תקשורת, לרבות בעל פה, בכתב, באמצעות מכתב בדואר רשום/דואר אלקטרוני/פקס. החיוב יסתיים בתום שלושה ימי עסקים שלאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה הודעת הביטול בדואר רשום בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה, למעט אם ננקב על ידי הלקוח מועד ביטול מאוחר יותר 

הפסקת דמי התשלום החודשי תעשה אך ורק על ידי הלקוח ( להלן: "הודעת הביטול"). בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם ההודעה נמסרה בעל פה פרט מזהה נוסף.

במידה והינך מעוניין להפסיק את השימוש באפליקציה ואת השליטה על הבית – רק בעל הבית יוכל להפסיק את השימוש. הסרת המשתמש נעשית באמצעות כניסה להרשאת המשתמש והסרתו באמצעות מחיקה או שינוי הרשאה. אין ביציאה ו/או במחיקת האפליקציה כדי להפסיק את דמי התשלום ועל המשתמש לפנות למוקד החברה כמפורט בדרכי ההתקשרות בסעיף זה.

במידה ולא תימחק את האפליקציה ממכשירך ייתכן והאפליקציה תמשיך לאסוף נתונים אודות מכשירך – על כן באחריותך לוודא שהאפליקציה אכן נמחקה ממכשירך לצמיתות.

במקרה וניתנה הרשאה למשתמש נוסף לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי החברה וכן לקבל הרשאות לביתך, על הלקוח בלבד (בעל הבית או הבעלים) להסיר את המשתמש ואת ההרשאות שהעניק לו באמצעות האפליקציה. 

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שנמסר לחברה, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון ו/או ביחס להתקשרות המשתמש מול החברה, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה: "המידע" ו – "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, השינוי יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.

שמירה ושימוש בנתונים כאמור הינה כפופה למדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות.  החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד' .

החברה מיישמת באפליקציה ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך, המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

שימוש במידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפות משתמש, כפי שמשתקף מניתוח המידע שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה ובאתר.

החברה תשתמש במידע האישי הנאגר אצלה ליצירת קשר בעת הצורך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שנמסרו בעת הרישום בקשר לשימוש המשתמש באתר ו/או באפליקציה.

בנוסף החברה תעשה שימוש במידע האישי בכדי לשלוח למשתמש מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, מוצרים ו/או שירותים נוספים מסוג השירות נשוא ההסכם שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, מכל החברות השייכות לחברה שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת info@doore.co.il.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש של משתמשי האפליקציה ו/או האתר, באופן שלא יזהה את לקוחות האפליקציה ו/או האתר באופן אישי.

החברה תשתמש בכל מידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף בנוסף למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמש במערכת החברה היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד של המשתמש. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על מכשיר הנייד של המשתמש. באחריותך לדאוג לאבטחת מכשירך וכן לאבטחת מכשירי המשתמשים הנוספים, כפי שפורט מעלה.  

הגנת הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. בחברה משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושימור פרטיות הלקוחות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשת אשר תאפשר כניסה לבית בו מותקנת המערכת.

המשתמש מודע ומסכים לכך שפונקציות מסוימות באפליקציה יבצעו איכון של הטלפון הנייד שלו, לרבות כתובות בהן נמצא המשתמש. למשתמש ידוע, כי בעת מתן הרשאה לשימוש באפליקציה על ידי משתמשים נוספים, יבוצע איכון גם לגבי הטלפונים הניידים של המשתמשים הנוספים, בעת השימוש בפונקציות הדרושות איכון. כמו כן מצהיר המשתמש כי הבהיר למשתמשים הנוספים כי הטלפון הנייד שלהם עשוי להיות מאוכן על ידי החברה, לצורך מידע על כניסה לכתובת בה מותקנת מערכת DOORe. המידע יישמר במאגרי החברה ולא יימסר לאף אדם, לרבות המשתמש עצמו, אלא בהתאם להוראות החוק ו/או צווים מתאימים מאת הרשויות.  

המשתמש מודע לכך ומסכים, שבאמצעות השימוש במערכת בעל הבית יוכל לאפשר גישה לביתו הפרטי למשתמשים נוספים, וכי בסורק המותקן בביתו יישמר מידע אודות טביעת האצבע שלו ושל המשתמשים הנוספים אשר קיבלו הרשאת טביעת אצבע לכניסה לביתו וכן כי המערכת מתעדת את הכניסות שמתבצעות לביתו, ושומרת את שם סריקת האצבע כפי שהוגדר בסורק.

למשתמש ידוע, כי בעת מתן הרשאה לשימוש באפליקציה על ידי משתמשים נוספים, המשתמשים הנוספים ייחשפו לפרטים ומידע ביחס להיסטורית הכניסה לביתו של בעל הבית. כמו כן מצהיר המשתמש כי הבהיר למשתמשים הנוספים כי היסטורית השימוש שלהם בהרשאות ומידע ביחס לשימוש ייחשפו לו או למשתמשים מורשים אחרים, לרבות סרטונים שצולמו על ידי המערכת ומוצגים באפליקציה.

משתמשים בהרשאת בעלים יוכלו לצפות בהיסטוריה הכוללת סרטונים, משתמשים בעלי הרשאת "אורח" יוכלו רק לתפעל את המערכת ולצפות בצפייה ישירה בפעמון הוידאו.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שקבלת מידע על מהלכו שלא בידיעת/הסכמת המשתמשים הנוספים עלולה להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פלילים ואזרחיים. לפיכך, המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל משתמש נוסף ו/או ניתנה לו הרשאה להשתמש באפליקציה ביחס לשירותים נשוא הסכם זה, כי בבית מותקנת מערכת DOORe ולגבי הנתונים והמידע שנשמרים במערכת ו/או באפליקציה אצל בית הבית ובענן.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או משתמשים נוספים לשימוש באפליקציה תאפשר להם לקבל מידע על ביתו האישי אך ורק באמצעות האפליקציה. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת בסודיות את הסיסמא להפעלת האפליקציה ולמנוע שימוש באפליקציה ומתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שפרטים אודות השימוש והיסטורית הגישה לבית בו מותקנת המערכת, לרבות סרטונים לא יימסרו לבעל הבית ו/או מי מטעמו אף לא לבקשת בעל הבית, למעט באמצעות האפליקציה.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק כתוצאה מהפרתו של סעיף זה – הגנת הפרטיות.

מדיניות פרטיות זו באה להוסיף על האמור במדיניות הפרטיות הכללית של החברה המפורסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בעת השימוש באתר ובאפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו/או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של המשתמש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ולאפליקציה.

מרבית דפדפני האינטרנט ו/או מכשירים חכמים מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות  ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר ו/או האפליקציה תהיה מוגבלת.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר, במערכת ובשירותים המוצעים בהם, הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תנאיי שירותים נוספים

השירותים המוצעים באמצעות החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים באמצעות החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפני המשתמש תנאים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

המשתמש, בעל הבית, הינו האחראי היחיד לבצע מעקב אחר השימוש בהיסטוריית הגישה לביתו ובמערכת, והחברה לא תישא בכל אחראיות בנוגע להעברת מידע לגורמי אכיפה בעת אירוע פריצה ו/או גישה בלתי חוקית והאחריות לדווח לגורמי האכיפה (בזמן אמת או לאחר קרות האירוע) הינה של המשתמש בלבד. החברה אינה מנהלת מעקב אודות השימוש במערכת ורק לבעל הבית היכולת לאתר גישה בלתי חוקית שנעשתה אל ביתו. 

אין החברה מתחייבת כי המערכת תפעל בכל זמן או כי ניתן יהיה להשתמש במערכת בכל מצב שיידרש, ואין להסתמך על המערכת כאמצעי יחיד למניעת גישה בלתי מורשית אל בית בעל הבית. כמו כן, על בעל הבית לבצע בדיקת תקינות למערכת אחת לכמה ימים ולוודא כי היא פועלת כראוי.   

החברה מודיעה ללקוח, כי על אף התקנת האפליקציה במכשירך, היות ומערכת "DOORe" מבוססת על תקשורת סלולארית ואינטרנט ו/או תקינות המערכת ו/או שרתי התוכנה ייתכן שיחולו שיבושים, הפרעות, תקלות וכיוצ"ב ברשת הסלולארית ו/או בתקינות של המערכת וכדומה לרבות מחמת כוח עליון. ללקוח ידוע, כי עלולים להיות קשיים במקומות בעלי הגבלה בקליטת נתונים: חניונים תת קרקעיים, מנהרות וייתכנו הפרעות תקשורת אשר יגרמו לשיבוש במערכת.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.

למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.

החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה לא תהיה אחראית חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו למשתמש, למשתמש הנוסף, לבאי הבית או למתגוררים בו בקשר עם האפליקציה והשירות שניתן, לרבות בשל אי יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה להפעיל את המערכת, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

בכל הנוגע למשתמש נוסף, מובהר כי הוא יכול להתחבר לאפליקציה על ידי מתן הרשאה והסכמה של בעל הבית בלבד, ואולם אינו צד להתקשרות למול החברה ואינו רשאי לתבוע מהחברה אכיפה של חיוב כלשהו, והחברה איננה חייבת או אחראית כלפיו בשום סוג של חבות או אחריות הנובעים מהסכם זה או מפעולות הקשורות אליו, וזאת בלי שיש בכך כדי לפטור את החברה מחיובים החלים עליה לפי כל דין.

המשתמש ו/או המשתמש הנוסף ו/או המשתמשים הנוספים ומי מטעמם מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומסירים כל אחריות מהחברה מכל מין או סוג שהוא, למעט נזק כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי ההסכם.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהפעלת פונקציות המערכת תלויה בתנאי ההתקשרות שלו אל מול החברה, ובחבילת השירותים שבחר וכי לא כל הפונקציות פעילות בכל חבילות השירותים ובאחריות המשתמש לבחון את החלופות ולבחור בחלופה המתאימה לו.

 שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

 שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יצוין כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה והאתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. המשך שימוש המשתמש באפליקציה, באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה , באתר ובשירותים המוצעים בהם.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: info@doore.co.il.

שדרג את רמת החיים שלך

השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם

11 Aya Wind copy

שדרג את
רמת החיים שלך

השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם